Zásady zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se těmito zásadami zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“) (dále jen „Souhlas“).

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOÚ a dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů:

– Jméno a příjmení
– datum narození
– fotografie či podobizna
– audiovizuální dokumentace
– emailová adresa
– biometrické údaje
– telefonní číslo
– platební údaje
– informace o aktivitě
– informace o interakci s aplikacemi
– informace o zobrazení obsahu reklam a interakce s nimi
– informace o hlasu a zvuku při užití audiovizuálních služeb
– informace o poloze, GPS a IP adrese

Souhlas je poskytnut organizaci správce:

ONE POCKET GROUP a.s., IČO: 14103435, se sídlem Lazaretní 4298/11a, Židenice, 615 00 Brno, Česká republika obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B vložka 8652 (dále jen „organizace“).

Souhlas je poskytnut za účelem:

Souhlas je udělován za účelem zdokonalování, údržby a vývoj poskytovaných služeb. Dalším aspektem je pak optimalizace a personalizace obsahu, včetně obsahu reklam. Dále pak za účelem zveřejnění, úpravy a nakládání s podobou a obsahem osobního profilu na webových stránkách a sociální platformě organizace provozovaných na webu www.onepocket.cz Na základě shromažďovaných informací je vylepšováno zabezpečení a spolehlivost služeb. Do té spadá zejména zjišťování, prevence a reagování na podvody, zneužití, bezpečnostní rizika a technické problémy, které by mohly poškodit organizaci správce, uživatele nebo veřejnost. Shromážděné informace jsou užívány i za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů.

Doba udělení souhlasu:

Na dobu určitou – na dobu 10 let od okamžiku udělení souhlasu, nebo do okamžiku odvolání souhlasu.

Podmínění zpřístupnění a zpracování osobních údajů:

Organizace je oprávněna použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Organizace je oprávněna shromažďovat, zpracovávat či sledovat osobní údaje a jiná data. Případně je organizace dále oprávněna poskytnout osobní údaje subjektům spolupracujícím s organizací na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými
subjekty se organizace zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností výslovně prohlašujete, že:

• Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

• Byl/a jsem poučen/a o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu.

• Byl/a jsem poučen/a o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu.

• Byl/a jsem poučen/a o svém na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

• Byl/a jsem poučen/a o tom, že údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

• Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adrese sídla organizace, tedy na adrese Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno.

Organizace prohlašuje, že bude shromažďovat poskytnuté údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Pro zřejmost organizace prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů, a v případě potřeby i v písemné podobě.

Tímto prohlašujete, že jste byli organizací řádně poučeni o zpracování a ochraně osobních údajů. Dále prohlašujete, že Vámi poskytované údaje jsou přesné a pravdivé a že jsou poskytovány dobrovolně, tj. že souhlas byl udělen jako svobodný, informovaný a konkrétní.